środa, 24 grudnia 2014

Konkurs świąteczny!Autor: Norbert Cała

Mam nadzieję, że już pobraliście aktualny numer „Connected” bo pytania w naszym świątecznym konkursie są związane z jego treścią. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na przynajmniej jedno z pytań konkursowych opublikowanych na stronie www.connectedmagazine.pl w dniach 16-24.12.2014 – codziennie jedno pytanie i codziennie szansa na wygranie nagrody.  Odpowiedź na nie należy wysłać na mail konkurs@connectedmagazine.pl. Zwycięzców o ich wygranej poinformujemy drogą mailową. Mail MUSI być zatytułowany Konkurs „Connected”. O zwycięstwie w konkursie i wygraniu nagrody, Banku energii TP-LINK TL-PB10400, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Wygrywa oczywiście pierwsza osoba.

Dziewiąte  pytanie: Jakiego dnia do domu wrócili uczestnicy wyprawy Złombol opisanej w numerze?

Pełny Regulamin Konkursu „Connected”

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.
 2. Fundatorem nagród jest firma TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia oraz posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs odbywa się do w dniach 16-24.12.2014.
 7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy czytelnik magazynu Connected. W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy Connected.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 9. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na przynajmniej jedno z pytań konkursowych opublikowanych na stronie www.connectedmagazine.pl w dniach 16-24.12.2014. Odpowiedź na nie należy wysłać na mail konkurs@connectedmagazine.pl. Zwycięzców o ich wygranej poinformujemy drogą mailową. Mail MUSI być zatytułowany Konkurs „Connected”. O zwycięstwie w konkursie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym w szczególności do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O takiej zmianie Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników Konkursu, zamieszczając informację na stronie http://www.connectedmagazine.pl.
 11. Organizator zastrzega, że wszelkie próby wykorzystania fałszywych danych w procesie rejestracji lub w Konkursie będą karane przez Organizatora dyskwalifikacją z konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku stwierdzenia, iż Regulamin został naruszony. Uprawnienie niniejsze przysługuje Organizatorowi w odniesieniu do wszystkich Uczestników Konkursu.
 13. Nagrodami w konkursie jest 9 Banków energii TP-LINK TL-PB10400. Każdego dnia trwania konkursu przyznawana będzie jedna nagroda.
 14. Po zakończeniu Konkursu zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15. Nagroda będzie doręczona zwycięzcy przesyłką pocztową, wysłaną w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konkursu, na koszt Organizatora Konkursu, na adres podany przez zwycięzcę.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty lub firmy kurierskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
 17. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 20. Przesyłając do Organizatora odpowiedź konkursową, zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu, każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Konkursu, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.; ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice
 21. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 22. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym Konkursem winny być zgłaszane na piśmie. Wszystkie reklamacje podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora Konkursu.
 23. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 24. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie: http://www.connectedmagazine.pl
 1. podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;
 2. niepodania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;
 3. podania błędnych, niepełnych danych adresowych;
 4. zmiany danych adresowych, o których Organizator nie został należycie poinformowany;
kategoria: News